1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
 3. Dodacie Podmienky
Dodacie podmienky

   

 

 

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje  dodať tovar kupujúcemu v bežnom  termíne do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky a  v prípade, že tovar nie je skladom, do 20 dní od potvrdenia objednávky.
 2. Vo výnimočných prípadoch (výpadok v dodávke, príp. iná mimoriadna okolnosť) predávajúci zašle  kupujúcemu informáciu o okolnostiach .
 3. Predávajúci, resp. jeho zástupca je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto"). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim  a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „časový rozsah").
 5. V prípade, ak predávajúci, resp. jeho zástupca dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, vrátane nákladov na jeho doručenie, doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci alebo splnomocnená  osoba  na prevzatie tovaru  predloží  kópiu potvrdenia  objednávky.
 6. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto a v časovom rozsahu, jeho prevzatie kupujúcim alebo splnomocnenou  osobou  a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim, alebo osobou splnomocnenou kupujúcim.
 7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu, alebo v prípade, ak kupujúci bez relevantného dôvodu  neprevezme tovar, po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov pokusu o doručenie tovaru na miesto a v časovom rozsahu.
 8. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar vrátane  obalu ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru , treba postupovať spôsobom uvedeným v reklamačnom poriadku.
 9. Kupujúci je oprávnený, v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 1. týchto dodacích podmienok, stornovať objednávku.

 

Pomoc a podpora
Kontakt
Logo
Pracovná doba : Pondelok - Piatok 9:00 - 16:00
© Copyright 2021 DEAL-CONTROL
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk